How can we help?

Funkce ústředny

Jednotlivé funkce/destinace pro Vaše hovory naleznete v menu Settings - PBX - Call Features. 

IVR - digitální recepční

IVR slouží k přehrání hlášky nebo pro interaktivní rozcestník s volbami 0 - 9, # a *.

 

Každé IVR má vlastní identifikátor - 6500 (6501/6502 atd., maximálně 32 IVR). Název (Name) lze zvolit jakýkoliv. Nastavení hlášek, které se při dovolání na IVR budou přehrávat, se provádí v možnosti Prompt. Do 1 IVR lze nahrát až 5 po sobě jdoucích hlášek (tlačítko +, kde vyberete název hlášky).
Položka Prompt Repeat Count určuje počet přehrání hlášek IVR, maximálně lze 5x. Vymezení vteřin potřebných pro reakci volajícího se nastavuje v položce Response Timeout . Položka Digit Timeout určuje dobu pro stisknutí klávesy - v tomto rozmezí má volající možnost zvolit volbu nebo např. přímo zavolat na uživatele ústředny. Dial Extension slouží k možnosti volání na jednotlivé uživatele (pokud jej volající zná). Položky Dial Outbound Routes a Dial to Check Voicemail slouží pouze pro interní uživatele (pokročilé funkce pro volání z IVR nebo kontrolu hlasové zprávy).
Pro nastavení funkcí kláves přejděte na záložku Key Press Event.

 

Záložka Key Press Event obsahuje nastavení jednotlivých destinací pro volby v IVR.  Položka Timeout se nastavuje pro hovory, u kterých byl vypršen limit opakování hlášky. Když volající zadá špatnou volbu, provede se nastavení položky Invalid.

 

Ring Group - volací skupina

Definice volacích skupin. Do volací skupiny lze zařadit libovolného uživatele a nastavit strategii vyzvánění. Skupina se poté nastaví jako destinace pro Vaše číslo nebo např. pro volbu v IVR.

Položka Ring Strategy určuje strategii volání ve skupině:

 • Ring All - vyzvání všichni uživatelé zároveň
 • Sequentially - první vyzvání uživatel v seznamu nejvýše, poté další

Dobu vyzvánění určuje položka Seconds ro ring each member(s). Failover destination určuje destinaci, pokud se hovor nevyzvedne nebo jsou všichni uživatelé obsazeni.

 

Queue - volací fronta

Obdoba volací skupiny s funkcí čekací fronty a hláškami. Fronta disponuje i více strategiemi:

 • Ring All - vyzvání všichni operátoři zároveň
 • Least Recent - vyzvání nejprve operátor, který neměl nejdéle hovor
 • Fewest Calls - vyzvání první operátor, který má nejméně hovorů
 • Random - vyzvání náhodný operátor
 • Rrmemory - ústředna si pamatuje, kdo volal naposledy a při dalším hovoru bude vyzvánět operátor v pořadí
 • Linear - operátoři vyzvání dle seznamu (směr dolů)

Operátoři můžou být pevně nastaveni - Static Agents nebo se dynamicky přihlašovat do fronty pomocí zkratky *75 + číslo fronty, tedy např. *756700.

 • Agent Timeout - doba, kdy operátor vyzvání
 • Agent Announcement - hláška, která se může ozvat operátorovi při vyzvednutí hovoru
 • Wrap-up Time - doba pauzy, kterou může mít operátor po každém hovoru
 • Ring In Use - pokud je zaškrtnuto, mohou operátorovi, který již má hovor, vyzvánět další hovory
 • Retry - doba, kdy začne operátor opět vyzvánět (např. při strategii Linear)

 

Záložka Caller Experience Settings obsahuje nastavení pro volajícího ve frontě, tedy např. nastavení hudby, úvodní hlášky, periodické hlášky nebo maximální doba čekání.

 • Music On Hold - výběr hudby pro volací frontu
 • Caller Max Wait Time - nastavení maximální čekacího času, pokud se dosáhne tohoto limitu, hovor poté směruje dle destinace v Failover Destination (záložka Basic)
 • Join Empty / Leave When Empty
  • Join Empty  - pokud je volací fronta prázdná (není přihlášen žádný operátor), i tak volající budou čekat
  • Leave When Empty - pokud je volací fronta prázdná (není přihlášen žádný operátor), hovor bude směrovat do Failover Destination
 • Agent ID Announcement - systémová hláška, která se přehraje volajícímu s informací, který operátor hovor vyzvedl
 • Join Announcement - libovolná uvítací hláška fronty
 • Satisfaction Survey Prompt - na konci hovoru lze přehrát tuto hlášku a volající může ohodnotit hovor
 • Announce Position a Announce Hold Time - systémové hlášky o pozici a doby čekání ve frontě, Frequency určuje, po jakém čase se hlášky opět ozvou
 • Periodic Announcements - libovolná periodická hláška 
 • Events - volající může stisknout 1 volbu 0-9, # nebo * a přesměrovat se do nastavené destinace
 • Agent Auto Pause - pauza operátora po maximálním počtu zmeškaných hovorů

 

Další funkce ústředny:

 • Conference - konference
  • možnost plánování konference mezi uživateli ústředny i externími uživateli
 • Pickup Group
  • nastavení uživatelů do skupin, ve kterých mohou vyzvedávat hovory uživatelů stejné skupiny
  • zkratka *050 - vyzvednutí hovoru, který směruje na libovolného člena skupiny
  • zkratka *50+číslo klapky - vyzvednutí hovoru, který směruje na určitého uživatele
 • Paging/Intercom
  • možnost plánování Pagingu
  • jednocestný i dvoucestný
 • Callback
 • DISA
 • Blocklist/Allowlist
  • blokace příchozích i odchozích čísel
 • PIN List
  • nastavení PINů pro odchozí hovory
 • Speed Dial
  • definice rychlých voleb